Jakie świadczenia nam przysługują?

Categories Społeczeństwo
Świadczenia

Wiele osób w ogóle nie ma świadomości tego, że oprócz zasiłku rodzinnego przysługuje nam jeszcze wiele innych świadczeń opiekuńczych. Oczywiście, aby z nich skorzystać należy spełnić pewne warunki i złożyć odpowiedni wniosek we właściwej placówce, zazwyczaj w gminie, ośrodku pomocy społecznej bądź Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Z pewnością, godne wspomnienia są tu zasiłki zdrowotne, które są finansowane z budżetu państwa. Mowa tu o świadczeniach rehabilitacyjnych, z których mogą skorzystać osoby czasowo niezdolne do pracy, ale w ich wypadku dalsze leczenie rokuje szybki powrót do zdrowia i możliwość podjęcia zatrudnienia. Nie zapominamy tu także o zasiłkach  ambulatoryjnych czy rzeczowych, a także o ubezpieczeniach zdrowotnych dla bezrobotnych, które są opłacane przez urząd pracy, kiedy osoba niepracująca nie jest ubezpieczona z innego tytułu. Ponadto, rodziny wielodzietne również mogą liczyć na pomoc finansową, ponieważ na trzecie i każde kolejne dziecko rodzicom bądź opiekunom prawnym albo faktycznym przysługuje zasiłek w kwocie 80 zł na miesiąc. Warto też wspomnieć o świadczeniach dla rodzin zastępczych. Otóż, ich wysokość uzależniona jest o typu rodziny, wieku dziecka czy też ewentualnych orzeczeń, którymi mogą legitymować się podopieczni.

Poza tym, jednym z najbardziej znanych świadczeń rodzinnych jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe, przysługujące rodzicom, którzy w ciągu roku nie osiągnęli dochodu przekraczającego 85 tys. zł. Ponadto, należy wspomnieć tu o zasiłku wyrównawczym, przysługującym pracownikom przechodzącym na rehabilitację wskutek obniżonej sprawności zawodowej uniemożliwiającej wykonywanie swoich obowiązków pracownikowi. Z pewnością, z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby zagrożone chorobą zawodową czy pracownicy zmuszeni do przekwalifikowania się. Oprócz tego, osobom, które ukończyły 75 rok życia, przysługuje dodatek do emerytury, który jest wypłacany z urzędu. Oczywiście, nie możemy też pominąć zasiłku pielęgnacyjnego zagwarantowanego osobom niepełnosprawnym w celu pokrycia choćby części wydatków związanych z ich opieką.

Na uwagę zasługują także świadczenia urlopowe dla nauczycieli, czyli tzw. wczasy pod gruszą, które pedagodzy mają zapewnione w Karcie nauczyciela. Natomiast pracownicy niepedagogiczni mają do nich prawo tylko wtedy, gdy pracodawca umieści je w regulaminie. Warto też wspomnieć jeszcze o świadczeniach przedemerytalnych, które przysługują tylko pewnej grupie osób spełniającej warunki zawarte w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252 ze zm.). Oczywiście, prawo do zasiłku posiadają również osoby niepracujące, którzy w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy przepracowali 365 dni i otrzymywały pensję przynajmniej na poziomie najniższej krajowej.