Pozyskiwanie dotacji dla przedsiębiorstwa – jak to zrobić?

Categories Społeczeństwo
Dotacje w euro

Unia Europejska ze swojego budżetu przeznacza nie tylko środki finansowe na rozwój placówek oświatowych czy kulturalnych. Na pomoc unijną mogą również liczyć małe i średnie przedsiębiorstwa. Dotacje dla firm są skierowane zarówno do przedsiębiorców, którzy już prowadzą swój biznes, jak i do osób, które chciałby założyć własną działalność gospodarczą, ale nie mają na ten cel wystarczających środków.

Każdego roku w ramach projektów unijnych proponowane są różnego rodzaju dotacje dla przedsiębiorców. Oferta jest dość szeroka, a samo pozyskanie takiej dotacji to również spore wyzwanie. Osoby, które chcą ubiegać się o ten rodzaj pomocy z Unii Europejskiej muszą przede wszystkim przedstawić komplet niezbędnych dokumentów. Często wymagane jest także okazanie sporządzonego biznesplanu całego przedsięwzięcia. Rozpatrywanie wniosku na ogół trwa kilka miesięcy.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z unijnej pomocy finansowej dla firm, mogą zajrzeć do sieci. Poszukiwanie funduszy umożliwia chociażby wyszukiwarka dotacji unijnych, dzięki której można w miarę szybko przejrzeć możliwości, które daje nam Unia Europejska w ramach ubiegania się o dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kraje Unii Europejskiej

W zgodzie z unijnymi przepisami środki pozyskane z budżetu Unii można przeznaczyć między innymi na zakup potrzebnego sprzętu, oprogramowania, a także na zorganizowanie szkoleń dla zatrudnianych przez nas pracowników. Dotacje unijne są dla firm także przyznawane na uzyskiwanie patentów czy na przeprowadzanie badań naukowych.

Środki, które zostaną przyznane przedsiębiorcy muszą zostać spożytkowane rozsądnie. Z przydzielonej pomocy trzeba bowiem się rozliczyć. Podstawą takich rozliczeń są przede wszystkim zawierane umowy, a także rachunki i faktury. Jeśli wydatki nie zostaną udokumentowane w odpowiedni sposób wówczas przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, iż przyznane fundusze będzie musiał zwrócić.

Jednym z ważniejszych instrumentów polityki prowadzonej przez Unię Europejską był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.W ramach tego programu również przyznawana była pomoc na zakładanie małych i średnich przedsiębiorstw.

Program „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” jest skierowany do osób fizycznych bądź prawnych (które chcą podjąć własną działalność lub które już ją prowadzą). Na wsparcie mogą liczyć między innymi ci przedsiębiorcy, którzy zajmują się usługami dla gospodarstw rolnych, rzemiosłem, sprzedażą elektroniczną, usługami turystycznymi, a także robotami i usługami budowlanymi.

Środki pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej służą zarówno do wyposażania czy modernizowania poszczególnych placówek, jak również do realizowania konkretnych projektów. Wśród nich możemy wyróżnić mniejsze i większe przedsięwzięcia, których celem jest poprawa działalności takich sektorów, jak transport, ochrona środowiska, kultura, edukacja, energetyka i informatyka.

Fundusze z Unii – które z nich są najważniejsze?

Duże projekty, które korzystają ze wsparcia Unii Europejskiej mogą być realizowane między innymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Takie projekty zazwyczaj pochłaniają duże sumy pieniężne i podlegają bezpośredniej ocenie Komisji Europejskiej.

Każdy kraj członkowski, który chce starać się o pomoc na realizację projektu unijnego, musi najpierw wypełnić wniosek. Należy w nim zawrzeć podstawowe informacje o organie odpowiedzialnym za realizację danego projektu, szczegółowo opisać charakter inwestycji, zaproponować harmonogram realizacji, dokonać przybliżonej analizy kosztów i zysków, a także przedłożyć plan finansowy, który będzie uwzględniał środki pozyskane z Unii Europejskiej. Dopiero wówczas Komisja może podjąć decyzję o tym, czy danemu państwu zostanie przydzielona pomoc czy też nie.

Przykładem projektów unijnych mogą być projekty rozwoju regionalnego. Są one prowadzone przede wszystkim w ramach polityki regionalnej. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspomaga w szczególności działania związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, z ochroną środowiska, rozwojem turystyki i inwestycji kulturalnych, a także wspiera rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Beneficjentami środków unijnych przyznawanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mogą być między innymi przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, administracja rządowa, a także jednostki badawczo – rozwojowe. Mogą się one ubiegać także o pozyskiwanie dofinansowania dla gmin.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma za zadanie finansować głównie projekty skierowane do sektora przedsiębiorstw. Fundusz ten jest także odpowiedzialny za realizację programów związanych z badaniami naukowymi i współpracą przygraniczną.

Przykładowe projekty unijne to chociażby projekt „Otwarta Droga”, przeprowadzany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tego projektu była aktywizacja zawodowa kobiet oraz zwiększenie ich szans na znalezienie pracy na terenie powiatu augustowskiego.

Przykładowym projektem unijnym może być również projekt „Bądź aktywna – podnieś swoje kwalifikacje i zdobądź pracę”. Ten projekt również był realizowany ze środków przyznanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Jego celem było podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kobiet na rynku pracy. Projekt był realizowany przez Regionalne Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku.

Przykładowe projekty, na które udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej to także: projekt „Zacznij z nami – nie bądź niepełnosprawny”, projekt „Klucz do sukcesu. Praca dla kobiet w sferze działań społecznych”, a także projekt „Teraz Polka – wyrównywanie szans na rynku pracy”.


Jeżeli i Ty chcesz pozyskać dotacje dla swojej firmy, wejdź na stronę www.inicjatywaeuro.pl – zgłoś swą kandydaturę.

inicjatywaeuro