Jakie powody do rozwodu może rozważyć sąd?

Categories Społeczeństwo
Jak zdobyć alimenty

Rozwód to zakończenie ważnego związku małżeńskiego poprzez organy sądowe, na podstawie żądania jednego lub obydwóch osób powiązanych węzłem małżeńskim. Rozwód jest jedną z trzech sytuacji kończących małżeństwo. Pozostałe to unieważnienie związku małżeńskiego oraz owdowienie. Można rozróżnić dwa rodzaje rozstania tego typu:

  • rozwód z orzeczeniem o przewinieniu (prerywający małżeństwo z powodu przewinienia jednego z małżonków) – w takiej sytuacji kolegium sądowe może nałożyć alimenty od osoby, która winna jest rozpadowi związku małżeńskiego na pożytek pokrzywdzonej osoby;
  • rozwód bez orzeczenia o przewinieniu (za porozumieniem stron) – w takiej sytuacji małżonkowie odstępują od praw postulatywnych w odniesieniu do partnera.

 

W jakiej sytuacji można ubiegać się o rozwód?

W zgodzie z polskimi normami, podstawowym i niezbędnym kryterium dopuszczalności rozwodu jest pojawienie się całkowitej i trwałej destrukcji pożycia między małżonkami. Jeśli ten warunek  nie została spełniony, kolegium sądowe nie jest zobowiązane do przyznania rozwodu nawet w sytuacji, gdy małżonkowie są jednomyślni i tego się domagają.

Rozwody w rodzinie

Nawet sytuacje takie jak zdrada, uzależnienia (hazard, alkohol, narkotyki i tym podobne) jednej ze stron, a także akty przemocy domowej, nie są dostateczne na tyle, aby orzec rozwód. W wyżej przytoczonych przykładach, organ sądowy nadal zobowiązany jest do zweryfikowania, czy w określonym małżeństwie wystąpił długotrwały i całkowity rozkład pożycia.

Rozkład pożycia małżeńskiego

Rozkład pożycia uznawany za całkowity, w przypadku, kiedy to zerwane zostały wszystkie powiązania pomiędzy małżonkami: duchowe, fizyczne i materialne.

W sytuacji, gdy małżonkowie cały czas mieszkają pod jednym dachem – a więc gdy więzi materialne i gospodarcze nie zostały zerwane – sędzia może przyznać rozwód, gdy pozostały spełnione dwa inne powody otrzymania rozwodu, a wspólne mieszkanie wynika tylko i wyłącznie z  pobudek ekonomicznych (na przykład ani jeden z małżonków nie ma opcji zasiedlenia się w innym miejscu). (źródło 1.)

Kiedy sędzia może nie udzielić rozwodu?

Pomimo całkowitego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie udzieli rozwodu, jeśli:

  • w wyniku rozwodu jest możliwość, że ucierpią nieletni potomkowie małżonków, na przykład rozwód może sprawić, że sytuacja materialna się pogorszy lub może wygenerować negatywne następstwa w zdrowiu psychicznym dzieci,
  • rozwodu dopomina się małżonek odpowiadający za rozkład pożycia, a druga strona nie zgadza się na proce rozwodowy i jego niezgoda na rozwód nie jest w konflikcie z regułami współżycia społecznego,
  • zatwierdzenie rozwodu byłoby w konflikcie z regułami koegzystencji społecznej, na przykład w okolicznościach, gdy jeden ze współmałżonków jest bardzo chory i nie ma innej osoby, która mogłaby zapewnić mu opiekę.

___

Źródło 1.: http://kancelaria-prawnicy.pl