Jak skutecznie zarządzać ryzykiem zgodnie z ISO 27001?

Categories Ogólne Informacje

Zarządzanie firmą to nie łatwe zadanie, wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia, aby możliwe było osiągnięcie sukcesu. Obecnie bardzo ważną rolę w zarządzaniu firmą odgrywa bezpieczeństwo informacji. Aby możliwe było jak najlepsze dbanie o tę kwestię w firmie, wprowadzono różnego rodzaju normy, która standaryzują działalność różnego rodzaju firma w tym zakresie. 

Jedną z takich norm jest ISO 27001. Warto więc wiedzieć, czym dokładnie jest ta norma, w jakim celu została stworzona, gdzie jest stosowana, jaką rolę pełni w niej ocena ryzyka oraz jak skutecznie zarządzać ryzykiem we własnej firmie?

Czym jest norma ISO 27001?

Norma ISO 27001 to obecnie najpopularniejszy międzynarodowy standard dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zawarte w niej wymagania i wytyczne szczegółowo określają kwestie dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania, monitorowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w danej organizacji. Ponadto zawiera ona również dokładne wytyczne dotyczące szacowania i postępowania z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji. 

Norma ta wdrażana jest w szczególności w przypadku tych przedsiębiorstw, które są świadome faktu, że informacja stanowi obecnie bardzo ważny składnik ich majątku i ma kluczowe znacznie w bardzo wielu działaniach, jakie podejmuje dana firma. 

Podmioty, które zdecydują się na wdrożenie tej normy, mogą zostać poddane audytowi, a w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku audytu otrzymać certyfikat ISO 27001, który jest potwierdzeniem tego, że dana firma działa zgodnie z założeniami i wymaganiami tego standardu. 

Jaką rolę pełni ocena ryzyka w normie ISO 27001?

ISO 27001 to bardzo ważny standard, który ma zastosowanie w wielu różnych firmach. Pozwala on na wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który aktualnie odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym i bezpiecznym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Podstawą tego systemu jest przeprowadzanie tzw. oceny ryzyka. Jest to proces identyfikowania, rozwiązywania i zapobiegania wszelkiego rodzaju problemów związanym z bezpieczeństwem w danej firmie. 

Ocena ryzyka zazwyczaj opiera się na aktywach danej firmy, natomiast ryzyko oceniane jest w odniesieniu do posiadanych zasobów informacyjnych. Norma ISO 27001 wymaga od danej firmy, aby proces zarządzania ryzykiem był stosowany w celu przeglądu i kontroli bezpieczeństwa w kwestii obowiązków prawnych i umownych danej firmy. 

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem?

Chcąc w sposób prawidłowy i skuteczny zarządzać ryzykiem zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001, konieczne jest stosowanie się do kilku podstawowych zasad. 

Po pierwsze dana firma musi określić swoją własną metodologię oceny ryzyka. Norma ISO 27001 nie określa konkretnej metodologii w tym przypadku, dlatego organizacje mogą samodzielnie wybrać tą najlepszą w ich przypadku. Ważne jednak jest to, aby uwzględnić w niej takie kwestie jak:

  • podstawowe kryteria bezpieczeństwa,
  • skala ryzyka,
  • apetyt na ryzyko,
  • ocena ryzyka oparta na scenariuszu lub na aktywach.

Kolejny etap to stworzenie listy swoich zasobów informacyjnych, która powinna obejmować m.in. wydrukowane informacje, pliki elektroniczne, nośniki wymienne, urządzenia mobilne, a nawet wartości niematerialne, czyli np. własność intelektualna. Następnie identyfikowane jest zagrożenie i luki w zabezpieczeniach

Niezbędnym etapem jest również kwalifikacja zakresu ryzyka, czyli przypisanie wartości wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Po tym etapie przychodzi czas na zmniejszenie ryzyka, w celu ograniczenia go do uzgodnionego i akceptowalnego poziomu. Norma ISO 27001 proponuje w tym przypadku cztery sposoby traktowania ryzyka, czyli: zakończ (eliminacja ryzyka), obserwuj (stosując środki kontroli bezpieczeństwa), przenieś lub toleruj. 

Kolejnym bardzo ważnym elementem jest stworzenie raportu z analizy ryzyka, co jest niezbędne do audytu oraz certyfikacji danej firmy. ISO 27001 wymaga również od przedsiębiorstw tego, aby stale przeglądały, aktualizowały i ulepszały one swój System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Jest to potrzebne do tego, aby system ten mógł działać optymalnie i dostosowywać się do zmieniających się zagrożeń, ponieważ tylko wtedy będzie on mógł działać skutecznie i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszelkim ważnym informacjom w firmie. Warto więc stosować się do tych wytycznych, aby mieć pewność, że zarządzanie ryzykiem w firmie jest na odpowiednio wysokim poziomie.